VUT FEKT, Brno

Vysoké učení technické – FEKT, Brno

Stavba slouží rozvoji vysokoškolské výuky. Jedná se převážně o prostory vlastní výuky a výzkumu. Doplňující provozy umožňují plnou funkčnost budov určených pro hlavní účel, knihovna, bufet. Výstavba zahrnuje provozy pro fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, jedná se o její prostory pro výuku a výzkum. Navazuje na realizovanou budovu FEKT T10, ve které je situován děkanát fakulty. Realizací výstavby došlo ke sloučení s objekty FEKT T8 a T10, tím je umožněna požadovaná komplexnost výuky i výzkumu fakulty. Komplexnost zajistí kvalitní výuku i výzkum s poskytováním služeb pro odbornou veřejnost. Výstavba navazuje přímo na fakultu strojního inženýrství a sportovní zařízení VUT.

Architektonické řešení

Architektonický výraz jednotlivých budov je řešen současnými fasádními prvky i materiály. Dispozice je u nižší části uvolněna a odráží se i ve výrazu společných prostor a navazuje na parkové úpravy exteriéru náměstí. Pro architektonický výraz jsou použity zavěšené fasády keramické, kovové i skleněné. V celé kompozici je použito i výrazových barevných akcentů pro lepší vyjádření funkcí objektů, sloužících pro výuku i výzkum studentů. Velký důraz je kladen i na střešní sadové úpravy. U všech pohledových střech se počítá s výsadbou tzv. bezúdržbových střech. Pouze některé části počítají s výsadbou bohatší, kterou je třeba několikrát ošetřit.

Hmota objektů je členěna do tří samostatných, výrazově obdobných celků spojených částí ve tvaru T s prosklenou nebo sklem obloženou fasádou. V těchto objektech jsou soustředěny pracovny a laboratoře jednotlivých ústavů. Celá tato část stavby je propojena dvoupodlažní hmotou, kde jsou situovány prostory společné (výuka, bufet, vstupy s halami, apod.). Velmi výraznou, architektonicky působivou část tvoří aula ve tvaru koule a posluchárny s výtvarným zvýrazněním fasády, obkladu.

Zajištění investorsko – inženýrské činnosti, včetně TDI a kolaudace. 

Náklady: 940 mil. Kč

Termín výstavby: 9/2009 – 12/2012

vut-fekt-01vut-fekt-02vut-fekt-03vut-fekt-04vut-fekt-05vut-fekt-06vut-fekt-07